آیین گاوبازی در اسپانیا سن فرمین

آیین گاوبازی در اسپانیا سن فرمین | این جشنواره نماد چیست؟

سن فرمین یکی از مبلغان مسیحیت بود که رومیان او را کشتند و بدن بی جانش را به گاوی بستند و در شهر گرداندند. فلسفه پوش...

ادامه مطلب